Regulamin serwisu Regulamin świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu awklima.com.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania z Serwisu internetowego awklima.com.pl przez Użytkowników sieci Internet,
 • rodzaje i zakres usług udostępnianych w serwisie awklima.com.pl przez spółkę A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rumii, przy ul. Jana III Sobieskiego 41.
 • podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu zawarte w Polityce prywatności,
 • tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w serwisie do Administratora Serwisu,
 • tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego awklima.com.pl

Serwis internetowy awklima.com.pl – strona internetowa spółki A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. dostępna w domenie: awklima.com.pl umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie,

Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest serwis spółki – awklima.com.pl. Domena o awklima.com.pl jest wyłączną własnością Spółki A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K.

Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu awklima.com.pl

Partner biznesowy – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi na rzecz spółki A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K.

Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu,

Treści (content) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.

Administrator serwisu i administrator danych osobowych – spółka A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548002, o nr NIP 5882408466, nr REGON: 361006224

Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu awklima.com.pl do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała,

Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu internetowego awklima.com.pl.

§ 3 Wymogi prawne

1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu awklima.com.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie w stopce na stronie głównej Serwisu awklima.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie spółki.

3. Uruchomienie serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: awklima.com.pl lub adresu dowolnej strony internetowej serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce danych osobowych.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji,

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby spółki A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. k., z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5.

6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.

7. Wszystkie ceny i informacje handlowe znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego działania Serwisu na urządzeniu Użytkownika niezbędne jest zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, sprzętu oraz oprogramowania spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:

1. Komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8, Mac OS X i OS X, Android;
 • przeglądarka internetowa: Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3, Internet Explorer 11 (lub nowszy);
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies;
 • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Acrobat Reader.2.

2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Zasady korzystanie z Serwisu

1. Rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu.

 • Do korzystania z Serwisu przez Użytkowników nie jest wymagane spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
 • Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Administratora serwisu,
 • Dla Partnerów biznesowych Administrator może wprowadzić obowiązek uwierzytelnia się do wybranych stron serwisu (Extranetu) za pomocą unikalnego identyfikatora oraz hasła.

§ 6 Zasady świadczenia usług

1. Administrator Serwisu będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje usług:

 • udostępnianie treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o Spółce, świadczonych usługach, oferty pracy, informacje dla mediów itp.
 • udostępnianie formularzy służących do składania przez Użytkowników zapytań,
 • Administrator Serwisu może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych usługach bez konieczności informowania o tym Użytkowników,
 • Administrator Serwisu może dodawać kolejne usługi dla Użytkowników Serwisu bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.

§ 7 Zarządzanie treścią w Serwisie

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.

2. Administrator Serwisu nie odpowiada za poprawne działanie linków odwołujących się z innych do serwisów internetowych,

3. Działania wymienione w § 10 pkt. 1 i 2 nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika.

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów usług w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych usług oferowanych przez Administratora Serwisu,

2. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce serwisu.

3. Administratorem danych osobowych na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę jest w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami) A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K.

4. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia,

5. Administrator Serwisu zastrzega, że jego Serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późniejszymi zmianami),

6. Każdemu nowemu Użytkownikowi po wejściu na stronę główną Serwisu wyświetla się w komunikat z informacją dotyczącą akceptacji niniejszego Regulaminu oraz informacją dotyczącą przetwarzania plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania plików cookies określone są w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu,

§ 9 Ochrona własności intelektualnej

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w niniejszym Serwisie internetowym jest spółka A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Rumii, przy ul. Jana III Sobieskiego 41,

2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest spółka A.W. Klima Sp. z o.o. Sp.k.,

3. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego znajdującego się w domenie: awklima.com.pl oraz jego poszczególnych elementów są zastrzeżone na rzecz spółki A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika nie oznacza uzyskania jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów,

4. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie do użytku własnego oraz do ich przesyłania do innych Użytkowników pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do Administratora Serwisu lub wykorzystywanych przez Administratora za zgodą osób trzecich oraz przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 119, poz. 1117 z późniejszymi zmianami),

5. Jako prawo do korzystania rozumie się w szczególności: pobieranie, kopiowanie, przesyłanie innym Użytkownikom oraz drukowanie treści zawartych na stronach Serwisu,

6. Żadna część Serwisu nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Administratora Serwisu,

§ 10 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności do Administratora Serwisu na adres e-mail: awklima@awklima.com.pl

2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Administrator Serwisu nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej,
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi,
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu. Administrator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu,
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika,
 5. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu,
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu,
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji,
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu,
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Integralną część Regulaminu stanowią: Polityka prywatności – Załącznik 1.