POLITYKA PRYWATNOŚCI

A.W. KLIMA SP. Z O.O. SP. K.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu awklima.com.pl

I. Uwagi wprowadzające

 1. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które zostały uregulowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Ciebie o aspektach procesu odnoszącego się do pozyskania, przetwarzania oraz zabezpieczenia Twoich danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu (Regulaminu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu awklima.com.pl) (dalej jako „Regulamin”).
 4. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację – Polityki Prywatności.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności wraz Polityką Cookies określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu awklima.com.pl.
 6. Korzystanie z Serwisu awklima.com.pl, w tym korzystanie bez logowania oznacza akceptację warunków Regulaminu, w tym akceptację Polityki Prywatności.
 7. Dla interpretacji pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli to wynika bezpośrednio z opisu).
 8. Na potrzeby dostępności treści, lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Usługobiorca” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Usługodawca” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. Co to jest Polityka Prywatności?

 1. Szanujemy prawo każdego do Prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy, kto korzysta z Serwisu awklima.com.pl wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy tę nową Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 2. Korzystając z naszych Usług, czyli korzystając z Serwisu awklima.com.pl, powierzasz nam w różnym stopniu swoje dane osobowe. W ramach korzystania z dostępu do treści Serwisu awklima.com.pl zdarza się, że powierzasz nam swoje identyfikujące Cię informacje – dane osobowe.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

III. Jakie informacje o Tobie (dane osobowe) przetwarzamy?

 1. Przetwarzamy dane, które nam podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Będą to przede wszystkim dane niezbędne do umożliwienia Tobie korzystania z pełnych Usług Serwisu awklima.com.pl, w tym dane niezbędne do wysłania zapytania ofertowego, otrzymywania bezpłatnego Newslettera, otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie w ramach zakładki Kontakt, np. adres e-mail, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych Usługach, czyli te, które pozostawiasz w tzw. ciasteczkach (plikach cookies) np. Twój adres IP, informacje ile razy wchodziłeś na stronę Serwisu awklima.com.pl i kiedy, z jakimi treściami udostępnianych przez Serwis awklima.com.pl się zapoznawałeś. Nie służą one w żadnym razie ustalaniu tylko Twoich osobistych preferencji, lecz po zagregowaniu (połączeniu z danymi innych Usługobiorców), służą rozpoznaniu zainteresowania zbiorczych grup Użytkowników (Usługobiorców).
 2. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. zawsze adres IP. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celach technicznych i statystycznych.

IV. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest Usługodawca, czyli A.W. Klima Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000548002, o nr NIP 5882408466, nr REGON: 361006224. Dla profesjonalnego przetwarzania, ochrony i sprawności Serwisu awklima.com.pl posługujemy się zaufanymi dostawcami.

V. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z Serwisu awklima.com.pl, w tym z naszych Usług wystąpią, co do zasady trzy z nich:

Po pierwsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zebrania i przetwarzania zagregowanych danych dla celów statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, doskonalenia jakości i treści naszych Usług, szerzenia misji edukacyjnej (w tym analizowania i profilowania danych grup użytkowników dla celów badawczych i marketingu naszych Usług).

Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (Usługodawcę), czyli przez nas.

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie ich funkcjonalności, w tym na konieczności dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb i preferencji Usługobiorców (Użytkowników) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także na konieczności tworzenia statystyk i badań, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Ty i inny Usługobiorcy korzystacie z Serwisu i na tej podstawie m.in. przygotowywać takie treści, które cieszą się największym zainteresowaniem lub na które jest największe zapotrzebowanie.

Po drugie przetwarzamy Twoje dane osobowe odpowiednio w celu prowadzenia korespondencji, tj. udzielenia odpowiedzi i umożliwienia skontaktowania się z Tobą, w przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego.

Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

2. Okres przez jaki dane będą przetwarzane

Po zakończeniu korzystania przez Ciebie z naszych Usług, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy lub niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak tylko wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Dane przetwarzane z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Natomiast dane przetwarzane przez nas na podstawie Twojej zgody, będziemy przetwarzać jedynie do czasu ewentualnego wycofania przez Ciebie udzielonej zgody. Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie.

VI. Kto ma dostęp do Twoich danych? Informacja o odbiorcach danych

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach, także marketingowych z innymi podmiotami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie Zaufanym partnerom, czyli firmom zewnętrznym działającym na nasze zlecenie m.in. dostawcom usług IT, księgowości. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, urzędom i organom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie szczególnych przepisów prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej.

W związku ze stosowaniem tzw. wtyczek społecznościowych, efektem korzystania przez Ciebie z tych linków, jest umożliwienie portalom społecznościowym pobierania danych, np. zapisanych w plikach cookies.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzia Google Analitycs Twoje dane zgromadzone w plikach cookies mogą być przekazywane Google Inc. z siedzibą w USA, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przykazywanie odbywać się będzie na podstawie regulacji zabezpieczających ochronę danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

VII. Jakie masz prawa?

1. Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i które Twoje dane osobowe przechowujemy, w tym uzyskania kopii danych. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

2. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo zażądać sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo zażądać usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez nas. Jeżeli zażądasz usunięcia danych, które są niezbędne do wykonania przez nas na Twoją rzecz umowy lub świadczenia Usług, wówczas usunięcie danych skutkować będzie rozwiązaniem tej Umowy, a my nie będziemy mogli już Tobie świadczyć Usług, ponieważ nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych, w tym nie będziemy mogli ich przechowywać.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażąda ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy musimy ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

5. Prawo do przenoszenia

W przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

6. Prawo do sprzeciwu.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy. W takiej sytuacji zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych przetwarzanych na postawie uzasadnionego interesu, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które będzie nadrzędne wobec Twojego interesu lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

7. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa UODO). W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z nami (Usługodawcą).

VIII. Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji celów korzystania z Serwisu awklima.com.pl. Niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie. W minimalnym zakresie podanie danych jest dokonywane automatycznie (np. adres IP).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informacje, które gromadzimy w związku z Twoją aktywnością w Serwisie awklima.com.pl, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania zagregowanych danych), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie jako osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Nie poddajemy Twoich danych procesowi automatycznego podejmowania decyzji.

X. Informacja o ciasteczkach („cookies”) i danych eksploatacyjnych

Wykorzystujemy „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do Twojego komputera, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu awklima.com.pl, w szczególności dla procesu autoryzacji. Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Usługobiorcy i na ich podstawie nie jest ustalana Twoja tożsamość. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Usługobiorcy, lepszego dopasowania Serwisu awklima.com.pl do potrzeb i preferencji Usługobiorców, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies oraz sposoby zarządzania plikami cookies reguluje osobny dokument – Polityka cookies dostępna w stopce serwisu awklima.com.pl.

Przetwarzamy również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu awklima.com.pl (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem awklima.com.pl. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis awklima.com.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednak że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji, może utrudnić Tobie korzystanie z Serwisu awklima.com.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest Polityce cookies.

XI. Google Analytics

Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować sposób korzystania z Serwisu awklima.com.pl. Google Analytics wykorzystuje pliki cookies do analizowania sposobu korzystania przez Ciebie z Serwisu awklima.com.pl. Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Serwisu awklima.com.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia używasz korzystając z Serwisu awklima.com.pl.

Informacje uzyskane za pomocą plików Cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku aktywowania anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Serwisu awklima.com.pl. adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych i tam skrócony.

Na nasze zlecenie Google Inc. będzie korzystało z tych informacji w celu oceny korzystania grup Użytkowników (Usługobiorców) z Serwisu awklima.com.pl, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach, statystyki oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu awklima.com.pl.

Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystającej z Serwisu awklima.com.pl. Standardowo większość przeglądarek internetowych oraz urządzeń dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej lub własnego urządzenia. Oznacza to, że możesz samodzielnie np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu awklima.com.pl.

Ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis awklima.com.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub urządzenia w zakresie plików cookies.

Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z Twojego urządzenia do Google Analytics z wykorzystaniem plików cookies (włącznie z przekazywaniem adresu IP) poprzez pobranie dostępnej pod następującym adresem wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc, zainstalowanie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

XII. Wykorzystywanie danych

W ramach Serwisu awklima.com.pl mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

XIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

Oświadczamy, że Administrator, tj. A.W. Klima Sp. z.o.o. Sp. k. opracował i wdrożył politykę bezpieczeństwa, w tym instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

XIV. Uaktualnienia Polityki Prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie.