KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, uprzejmie informujemy, że:

 • ­Administratorem Państwa danych osobowych jest A.W. Klima Sp. z o.o. – Sp.k., ul. Sobieskiego 41, 84-230 Rumia, NIP: 588 239 64 38, KRS 0000416694,
 • ­W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt tradycyjnie na adres siedziby firmy administratora wskazany powyżej z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”, bądź na adres e-mail: daneosobowe@awklima.com.pl,
 • ­Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umowy lub innych czynności niezbędnych do realizacji umowy, której Państwo są stroną,
 • ­Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej, które pozyskuje bezpośrednio od Państwa, zostają przekazane przez Państwa pracodawcę/usługodawcę na potrzeby wykonywania umowy zawartej między administratorem a Państwa pracodawcą/ usługodawcą lub są pozyskane z innych źródeł (zgodnie z prawem), stanowiących co do zasady źródła publiczne, jak rejestr KRS czy CEIDG,
 • ­Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora oraz podmioty, którym administrator przekazał dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji umowy łączącej Państwa z administratorem, ochrony praw administratora zgodnie z przepisami prawa lub w celu realizacji przez administratora obowiązków wynikających z procesów prawa (jak np. przepisy podatkowe, operatorzy pocztowi, banki, kancelaria prawna),
 • ­Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa,
 • ­Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wynikającego z umowy, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora nałożonego przez przepisy prawa (np. przepisy podatkowe lub rachunkowe, Prawo budowlane),
 • ­Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 • ­Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych,
 • ­Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania,
 • ­Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez administratora,
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.